หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม World Economic Forum on ASEAN ระดมสมองพัฒนาภูมิภาคอาเซียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

16 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1569)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on ASEAN ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมี สมเด็จเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พร้อมด้วยนายรอดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ 50 Years Young โดย World Economic Forum (WEF) เป็นเวทีหารือที่มีความสำคัญระดับโลก ซึ่งมีการประชุมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การประชุมประจำปีระดับผู้นำ (Annual Meeting) จนถึงการประชุมระดับภูมิภาค (Regional Meetings) เพื่อหารือในหัวข้อที่มีความสำคัญในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะทิศทางการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายผู้นำภาคการเมือง ภาคธุรกิจและภาคประชาชน และในการประชุม WEF on ASEAN ครั้งนี้ ตนได้รับเกียรติให้เป็นผู้อภิปราย พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของโลก ใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย   
 
หัวข้อแรก "Towards a Regional Digital Single Market” การประชุมระดมสมองเพื่อหารือการลดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภูมิภาคไปสู่ความเป็นตลาดดิจิทัลแบบหนึ่งเดียว โดยอาเซียนมีประชากรเป็นคนรุ่นใหม่กว่าร้อยละ 30 ที่มีความสนใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเป็น Digital Single Market กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค

หัวข้อที่สอง "Building Digital Intelligence” เป็นการอภิปรายร่วมกันจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาในประเด็นการพัฒนาความฉลาดในยุคดิจิทัล (Digital Intelligence) สำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องพบภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนคุณภาพในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม   
 
หัวข้อที่สาม "ASEAN in the Fourth Industrial Revolution” เป็นการจัดรายการโทรทัศน์และถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในการพัฒนาประเทศอาเซียนที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

นอกจากนั้น ยังได้ใช้โอกาสในระหว่างการประชุมร่วมหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีของกัมพูชา นายเจิม อิว เต็ก (Mr.Tram Iv Tek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งกัมพูชาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ภาพรวมการพัฒนาโทรคมนาคมของกัมพูชาและไทย การวางสายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการสื่อสารและธุรกิจ การเข้าถึงบริการและคุณภาพของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้เชิญให้กัมพูชาเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang ที่กระทรวงดิจิทัลฯ จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ด้วย

อย่างไรก็ดี จากการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยสามารถใช้เวที WEF ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับภาคธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการมีส่วนร่วมในเวทีการอภิปรายกับผู้บริหารภาคธุรกิจระดับโลก รวมทั้งโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อรับรู้แนวโน้มการพัฒนาของโลก         
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์