หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2

16 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1211)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Indian Ocean Rim Association (IORA) Ministerial Blue Economy Conference) ครั้งที่ 2 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ "Financing the Blue Economy” โดยมีรัฐมนตรีประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม และมีรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวเปิดการประชุม   
 
ที่ประชุมให้ความสำคัญกับประเด็นความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การท่องเที่ยวทางทะเล โครงข่ายท่าเรือและศุลกากร และการรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ผ่านการส่งเสริมกลไกด้านการเงินสำหรับโครงการต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การสร้างขีดความสามารถ การประสานนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน ไทยได้นำเสนอและเน้นย้ำ 4 ประเด็น ได้แก่   
 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงทางทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยมีการประสานแผนความเชื่อมโยงของ IORA ให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอินโด - แปซิฟิก  
(2) การระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจภาคทะเล โดยเสนอให้คณะทำงาน Blue Economy ที่จะจัดตั้งพิจารณาจัดทำร่าง Master Plan on Blue Economy เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการเศรษฐกิจภาคทะเลในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแหล่งเงินทุน    
(3) การสนับสนุน Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) ในการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลในสาขาที่สำคัญ และ    
(4) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนชายฝั่ง  
 
ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on the Blue Economy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ผ่านการพัฒนาสาขาที่สำคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ IORA และการจัดตั้งคณะทำงาน Blue Economy เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งข้อเสนอของไทยที่ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาจัดทำ Master Plan on Blue Economy เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของ IORA    
 
กรอบความร่วมมือ IORA เป็นเวทีที่เน้นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย (21 ประเทศสมาชิก) ในสาขาต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งมีศักยภาพในฐานะที่เป็นตลาด แหล่งทรัพยากร เส้นทางเดินเรือที่สำคัญของไทย โดยไทยสามารถแสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาทิ การเดินเรือชายฝั่ง (coastal shipping) การท่องเที่ยวทางทะเล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) การส่งเสริมชุมชนชายฝั่ง และการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก            
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์