หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สินเชื่อ Micro SME ไร้ดอกเบี้ย 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก พร้อมอนุมัติภายใน 7 วันทำการ

15 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 4337)

สสว. ผลักดันโครงการสินเชื่อประชารัฐ เพื่อ Micro SME รายละ 2 แสนบาท ไร้ดอกเบี้ย 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก พร้อมอนุมัติภายใน 7 วันทำการหลังยื่นคำขอ
 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม( สสว.) เปิดเผยถึงโครงการสินเชื่อประชารัฐ เพื่อ Micro SME (Micro SME Loan) ว่า สสว. จะจัดสรรเงินจากกองทุนฟื้นฟู SME วงเงิน 2,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลมอบหมายให้ สสว. ดำเนินการ มาปล่อยกู้ให้แก่ SME รายย่อย (Micro SME) และวิสาหกิจชุมชน รายละไม่เกิน 2 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเงินกู้ระยะยาว 10 ปี เพื่อให้กิจการรายย่อยนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือปรับปรุงกิจการ ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามอนุมัติเงินกู้ให้ได้ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ผู้ประกอบการยื่นคำขอกู้และได้พยายามจัดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกู้ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
สำหรับคุณสมบัติผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนที่สามารถขอกู้ได้ คือ มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งหรือมีการจดทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนอื่นใดกับหน่วยงานราชการ โดยเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ดำเนินกิจการแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี เป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารทุกประเภท กิจการ Non Bank ทุกประเภท เช่น ลิสซิ่ง บัตรเครดิต Nano Finance
 
ทั้งนี้ เบื้องต้นได้จัดสรรวงเงินให้กู้ยืม แก่ SME รายย่อยและวิสาหกิจชุมชนไว้ 500 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 ราย
 
ขณะนี้มีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน 40 ราย จาก 7 จังหวัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ส่งสินค้าเข้าไปขายในร้านค้าประชารัฐสุขใจ shop จำนวน 406 ราย จาก 31 จังหวัด รวมเป็นผู้ประกอบการ 446 ราย ที่ให้ความสนใจมายื่นคำขอกู้เงิน โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติเป็นกลุ่มแรก วงเงินสินเชื่อ 89.2 ล้านบาท
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์