หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจ้าท่าชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

13 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1636)

กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (การระเบิดร่องน้ำในแม่น้ำโขง) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความจำเป็นและผลกระทบการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง บทบาทและอิทธิพลของประเทศจีนต่อการเปิดเผยข้อมูล การกักเก็บและการระบายน้ำจากเขื่อนของประเทศจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย การรับฟังความคิดเห็นจากนักอนุรักษ์ของคณะรัฐบาล รวมทั้งข้อสงสัยในกรณีมีคณะหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนของประเทศจีน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้
 
1. การดำเนินโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่มีต่อการการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยการดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่กระทบต่อแนวร่องน้ำลึก เส้นเขตแดนระหว่างประเทศ และต้องนำผลการศึกษามานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนการดำเนินการใด ๆ และเน้นย้ำให้ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง จท. ได้ให้ความสำคัญการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยได้เสนอให้เพิ่มการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมไว้ในโครงการ และลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่หลายครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูล รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ และประสานขอข้อมูลงานวิจัยจากกลุ่มรักษ์เชียงของ เพื่อนำเสนอฝ่ายจีนนำไปประกอบการศึกษาต่อไป สำหรับการดำเนินการในระยะนี้ เป็นเพียงการเข้าร่วมการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงร่องน้ำทางเรือเดินเท่านั้น ยังไม่มีการขุดลอก ระเบิด หรือปรับปรุงร่องน้ำใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
2. การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง ที่ผ่านมาดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง โดยฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายจีนผ่านกลไกคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) นอกจากนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายไทยได้นำเสนอให้จัดทำเว็บไซต์ของ JCCCN โดยให้มีข้อมูลการปล่อยน้ำไว้ด้วย ซึ่งฝ่ายจีนเห็นควรดำเนินการผ่านช่องทางทางการทูต แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีกรอบความตกลงหลายเรื่องในแม่น้ำโขง จึงอาจจำเป็นต้องหารือในกรอบอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย สำหรับการควบคุมการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ จะมีคณะกรรมการร่วมหลายประเทศ หลายคณะทำงานร่วมกันบนพื้นฐานอันเท่าเทียมกันของการได้ประโยชน์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีประเทศใดยอมให้ประเทศหนึ่งมีอิทธิพลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมแม่น้ำโขง ปัจจุบันการเดินเรือในแม่น้ำโขงใช้การบริหารจัดการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงของประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการได้ในระดับหนึ่ง แต่ในช่วงฤดูแล้งการระบายน้ำมีจำกัดทำให้มีอุปสรรคต่อการเดินเรือ ดังนั้น การพัฒนาร่องน้ำทางเรือเดินในแม่น้ำโขงจึงเป็นแนวทางสำหรับการลดอุปสรรคการเดินเรือช่วงฤดูแล้ง   
 
3. กรณีผลกระทบจากการระเบิดเกาะแก่งในตอนบนสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงเมื่อเริ่มมีการเดินเรือในแม่น้ำโขงแล้วนั้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัด อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่จะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กรณีดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งจะนำเสนอผลการศึกษาให้ทุกฝ่ายทราบต่อไป  
 
4. กรณีมีคณะหน่วยงานจากประเทศจีนเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศจีนเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หอการค้า และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงราย เป็นการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศจีนตอนใต้กับประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผ่านจังหวัดเชียงราย เนื่องจากรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 3 อำเภอ ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และประชาชนของทั้งสองประเทศ   
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์