หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เตรียมจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล

12 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1151)

ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต
 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 1/2560 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ทุก 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคตต่อไป
 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนสาขาเบื้องต้นที่จะจัดงานแข่งขัน โดยเป็นสาขาทางการ จำนวน 24 สาขา และสาขาสาธิต จำนวน 2 สาขา รวม 26 สาขา โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร
3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ
4) กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์
5) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ
6) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม
 
ทั้งนี้ สาขาแข่งขันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกทุกประเทศร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการประชุมในเดือนกันยายนนี้
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์