หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

11 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2662)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชี้แจงโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และต่อยอดความต้องการของกลุ่มในการแปรรูปกล้วยอบสุญญากาศ และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ที่กลุ่มกล้วยกรุงชิง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (9 พ.ค. 60)
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิชาการไปช่วยเหลือประชาชนที่ทำอาชีพทางด้านการเกษตรและอาหาร ยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 
จากการประชุมหารือเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามนโยบายรัฐ เกษตร 4.0 ตั้งเป้าโครงการปี พ.ศ.2560 ประกอบด้วย Startup ด้านการเกษตรและอาหาร 120 ราย จำนวนผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 350 ผลิตภัณฑ์ จำนวนเกษตรกร SME ที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดได้สามารถใช้เทคโนโลยี 500 ราย รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Pre-Seeded Funds (ผลิตภัณฑ์ละ 250,000 บาท) และ Start Ups โดยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ละ 750,000 บาท
 
เกณฑ์สำหรับโครงการที่จะขอทุนสนับสนุน คือ เป็นโครงการที่อยู่ใน Phase ต่อไปนี้ คือ 1.Prototype Development or Project Gop Fund (Technology Readiness level 4-7) 2.Initial proof of concept 3.Pre-Patent (Pre-IP) research 4.Reduction to Practice 5.Commercial Demonstration 6.Startup company มีข้อมูลการ Patent Search และ IP landscape หรือมี Freedom to Operate โดยไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับภาคเอกชน ขอให้เสนองบประมาณและ Outcome ที่จะเกิดขึ้นตามตัวชี้วัด โดยหัวหน้าโครงการต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย
 
สำหรับผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ Innovation Hub-Agriculture @ Food ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล กลุ่มแปรรูปมังคุด ตำบลเทพราช อำเภอสิชล กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง กลุ่มทำนา ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด กลุ่มเกษตรอินทรีย์นาข้าว ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์