หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
สังคมสูงวัย

9 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3135)

สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการเติบโตเหล่านี้รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างนโยบายและสวัสดิการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุเหล่านี้ เน้นย้ำการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพในชีวิตมากขึ้นเมื่ออายุเริ่มเยอะ
 
ภายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 55 ปี รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน ซึ่งถือกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดรวมกันทั้งประเทศ การเตรียมพร้อมรับมือ จึงถือว่ามีความสำคัญ เพื่อเป็นสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุในภายภาคหน้า ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยรัฐจะเป็นส่วนสนับสนุนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอย่างระบบ
 
การเตรียมรับมือด้วยนโยบาย 3S คือ Strong Security และ Social Participation ของรัฐบาลในขณะนี้ จึงมีความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเป็นอีกหนึ่งกลไก ที่รัฐบาลจะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตั้งแต่ตอนต้น ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขแบบบูรณการทุกด้าน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีเงินออมในวัยหลังเกษียณ และสุดท้ายคือการต่อยอดส่งเสริมพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุให้มีสังคมร่วมกันอย่างไม่โดดเดี่ยวในบั้นปลายชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งดูและช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกๆ ด้านตามความจำเป็นและความต้องการในอนาคต
 
ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาลยังได้เตรียมรับมือปัญหาเรื่องที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในอนาคตที่จะมีมากขึ้นด้วย จึงได้จัดเตรียมจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ หรือที่เรียกว่าโครงการซีเนียร์ คอมแพลกซ์ บางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลไว้คอยช่วยเหลือคู่กับที่พักอาศัย หากผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
 
ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่รัฐบาลกำลังวางรากฐานอย่างเป็นระบบ รับมือประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น ซึ่งต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นในตอนนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ซึ่งที่ผ่านมาสังคมมักจะมองว่าคนแก่หรือผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนไร้ความสามารถและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ จากภาครัฐนับจากนี้ จะทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากขึ้น และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์