หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ธ.โลกจัดอันดับ Doing Business 2016 ไทยรักษาอันดับ 3 อาเซียน

8 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2932)

ตามที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากมีนัยทางการเมืองน้อยที่สุด และผลที่ได้จากการประเมินมีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หากผลประเมินออกมาดี การตัดสินใจก็จะง่ายขึ้น
 
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการบริหาราชการแผ่นดินและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหนึ่งเรื่องสำคัญที่ดำเนินการอยู่ คือ การแก้ไขกฎหมายการล้มละลาย ให้มีมาตรการที่สามารถยึดทรัพย์ในต่างประเทศได้ โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมดำเนินการในเรื่องนี้
 
รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย 4 เรื่อง คือ 1. พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 ที่เป็นคู่มือให้คำแนะนำประชาชนในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐด้วย
 
2. ร่าง พ.ร.ฎ.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับอนุญาต สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตผ่านทาง เคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคารระบบอีเพย์เม้นท์ ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายแล้ว ซึ่งร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับนี้จะช่วยป้องกันการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐ
 
3. การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยจัดทำเป็น Doing Business Portal หรือ Biz Portal เชื่อมโยงระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอใช้ประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานเชื่อมโยงระบบดิจิทัลเพิ่มเติม คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล และเชื่อมโยงไปยังกรมที่ดินเพื่อเพิ่มช่องทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินด้วย
 
4. เป็นความหวังสูงสุดที่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับคำขออนุญาตค้างเก่าอยู่ 5 แสนเรื่อง ซึ่งมีการดำเนินการในการลดคำขอ การขออนุญาตเท่าที่จำเป็น รวมถึงการปรับปรุงการกำหนดประเภทของการรับโทษที่อาจมีการเพิ่มการรับโทษทางปกครองแทนการรับโทษจำคุกและปรับ

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กพร.

สำหรับความคืบหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศ ตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ภายในพฤษภาคม 2560 มี 10 เรื่อง ได้แก่
1. ดำเนินโครงการรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าเรือผ่านระบบ National Single Window
2. การสร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านศุลกากรและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบพิธีการทางศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. การให้บริการศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ OSEC (One Stop Export Service Center)
5. การเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานที่ทำการตรวจควบคุมสินค้าร่วมกันโดยใช้ระบบการตรวจร่วมระหว่างหน่วยงาน
6. เชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าระหว่างการท่าเรือ กรมศุลกากร และขยายไปยังท่าเรือเอกชน
7. เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แบบครบถ้วนทุกสินค้า
8. การรับชำระเงินค่าภาษีอากรและรายได้อื่นๆผ่านระบบ e-payment ในปี 2561
9. การปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
10. พัฒนาคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand National Trade Repository) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย
ทั้งนี้ จากผลสำรวจ Doing Business 2016 ของ World Bank จากจำนวน 189 ประเทศ ในเรื่องของประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) หากเทียบกับผลสำรวจปีที่แล้วโดยภาพรวมประเทศสมาชิกในอาเซียนมีทั้งที่คงเดิม คือ สิงคโปร์ที่ยังคงรักษาแชมป์เป็นที่หนึ่ง และมาเลเซียเป็นอันดับสองของอาเซียน และรักษาลำดับ 18 ของประเทศทั้งหมด
 
ที่ลำดับลดลง คือ ไทย จากเดิมลำดับ 26 ลดมาเป็นลำดับที่ 49 แต่ยังคงเป็นลำดับที่สามของประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะที่เวียดนามลำดับลดลงจากผลสำรวจปีที่แล้วจาก 78 เป็น 90 และยังเสียอันดับที่สี่ของอาเซียนให้แก่บรูไน จากเดิม 101 ขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 84 โดยห้าประเทศสมาชิกที่เหลือลำดับในกลุ่มอาเซียนยังคงเดิมโดยมีลำดับโลกสูงขึ้น มีเพียงฟิลิปปินส์ที่อันดับลดลงจาก 95 เป็น 103
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต.
         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์