หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ท่าเรือสำคัญที่อำเภอเชียงของ

5 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 6929)

เชียงของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งถือเป็นแม่น้ำที่สำคัญในฐานะเส้นทางคมนาคมเชื่อมการค้าและการลงทุนของเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจครอบคลุมพื้นที่ 4 ประเทศได้แก่ไทย สปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้ระหว่างกัน ปัจจุบันเส้นทางการสัญจรทางน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงยังคงเป็นเส้นทางหลักทางธุรกิจซึ่งมีการติดต่อค้าขายตลอดจนการเดินเรือทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ทั้งนี้อำเภอเชียงของ เป็นที่ตั้งของท่าเรือเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่
 
1) ท่าเรือบั๊ก เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - ลาว ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้บริการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือบอร์ดเดอร์พาสต์ เพื่อข้ามไปฝั่ง สปป.ลาวได้อย่างสะดวก
2) ท่าเรือผาถ่านหรือท่าเรือวัดหลวงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือบั๊กเป็นท่าเรือเล็กๆสำหรับขนส่งสินค้า และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่มีลักษณะเป็นลานกว้างมีโขดหินเรียงราย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาเรือโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมาได้ที่บริเวณนี้
3) ท่าเรือน้ำลึกเชียงของซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่แม้วันนี้จะดูเงียบเหงาไปเพราะปริมาณเรือสินค้าที่บางตาเนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมทางบกให้เลือกใช้บริการเพิ่มขึ้นรวมถึงการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 ตั้งแต่ปี 2556แต่ก็ยังสามารถพบเห็นเรือสินค้าสัญชาติจีนที่ลำเลียงสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสนเพื่อมาขึ้นสินค้าที่ท่าเรือแห่งนี้อยู่ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป และผลไม้นอกจากนี้เรือขนาดกลางของสปป.ลาวมักจะใช้ท่าเรือนี้ขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้การให้บริการของท่าเรือน้ำลึกเชียงของมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการในลักษณะ One Stop Service เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี และด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ปัจจุบันท่าเรือทั้งสามแห่ง ในอำเภอเชียงของอาจจะลดบทบาทลงไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญท่าเรือทั้งสามแห่งในฐานะตัวเชื่อมการค้า การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขง
 
 
 
ข้อมูล รายการ ASEAN Connect ตอน 10จับตาอนาคต...ท่าเรือเชียงของ
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์