หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1385)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ว่าการของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 (50th Annual Meeting of the Board of Governors of Asian Development Bank) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

1) การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 เป็นการประชุมของผู้ว่าการ ADB จากประเทศสมาชิกจำนวน 67 ประเทศ ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โดยจะมีการหารือโต๊ะกลมของผู้ว่าการ ADB ในหัวข้อ "Responding to Rising Inequality” หลังจากนั้นจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ ADB และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 จะมีการประชุมระหว่างประธาน ADB ร่วมกับผู้ว่าการของประเทศสมาชิกทั้งหมด เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของธนาคารในอนาคต (Governors’ Plenary) ในหัวข้อ "New ADB Strategy 2030” อีกด้วย

2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  มีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธาน ADB (Mr. Takehiko Nakao) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ADB โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม และการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทย และความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการยกระดับสำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทยของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Thailand Resident Mission: TRM) ให้เป็นศูนย์กลางของสำนักงานในภูมิภาค (Regional Hub) ด้วย อีกทั้งมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรองประธานธนาคารโลก (Ms. Victoria Kwakwa) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อหารือถึงการกำหนดกรอบความร่วมมือในระยะต่อไประหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลก นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินระหว่างประเทศชั้นนำอีกหลายแห่งในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 อีกด้วย

3) สำหรับการประชุมกรอบอาเซียน+3 (ASEAN+3) จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามด้วยการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียน+3 รวมทั้งจะมีการหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและมอบหมายนโยบายด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินในกรอบอาเซียน+3 ได้แก่ มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) การดำเนินการของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) และมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)

4) ในส่วนของการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงการคลังจะเข้าร่วมการประชุมผู้บริจาคเงินในกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund Donors' Annual Consultation Meeting) ในช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวและหารือกับผู้บริจาคในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นผู้แทนกระทรวงการคลังจะเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มออกเสียงของไทยใน ADB ประจำปี 2560 (Constituency Senior Officials’ Meeting: CSOM) ซึ่งเป็นการประชุมหารือภายในกลุ่มออกเสียงของไทยประจำ ADB ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย เมียนมา เนปาล สิงคโปร์ และไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ ADB ในปี 2559 และพิจารณาทิศทางการดำเนินงานของ ADB ในอนาคต ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นประธานการประชุมดังกล่าว  
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์