หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลกเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1290)

(2 พ.ค.60) ครม. มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) โดยมีสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ได้แก่              
1) สิทธิความคุ้มกันและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานดังกล่าว (ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก UNWTO) จะได้รับสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของทบวงการชำนัญพิเศษของปี ค.ศ. 1947        
 
2) เงื่อนไขสำหรับการจัดงาน เช่น  
(1) การเตรียมการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ให้กับ UNWTO วิทยากรและผู้เข้าประชุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าว เช่น สถานที่และเครื่องมือ (คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน เป็นต้น) การบริหาร (บริการตั่วเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศ ที่พักรวมอาหารเช้า การรับและส่งจากโรงแรม สถานที่ประชุม สนามบิน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ)   
(2) รัฐบาลไทยจะต้องชดใช้และรับผิดชอบในเหตุของการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่รัฐบาลจัดเตรียมให้    
(3) รัฐบาลไทยต้องมีมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับผู้เข้าร่วมงาน          
(4) การมีข้อโต้แย้ง ข้อขัดแย้ง การละเมิดหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับร่างความตกลงนี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
 
ทั้งนี้ การจัดทำร่างความตกลงฯ จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย และคาดว่าจะสามารถลงนามร่างความตกลงฯ ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลกในระหว่างงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง San Sebastian ราชอาณาจักรสเปน               
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์