หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์

3 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1331)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบ Mr. Santiago Villalpando หัวหน้าฝ่ายสนธิสัญญา (Chief of Treaty Section) องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อยื่นภาคยานุวัติสารเพื่อให้ไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นระหว่างเขตทางทะเลและปลาที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอ ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) หรือ UN Fish Stock Agreement (UNFSA) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญต่อการร่วมกันจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนานาประเทศและองค์กรจัดการประมงทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
 
การเข้าเป็นภาคี UNFSA จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งที่มีมวลปลาย้ายถิ่น และในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือที่ทำการประมงมวลปลาย้ายถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีอยู่ในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ในเรื่องการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรมวลปลาย้ายถิ่น อีกทั้งยังทำให้ไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลหลวง ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจและความดูแลของรัฐใด เป็นการส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และช่วยรักษาปริมาณทรัพยากรประมงเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน
 
สำหรับการดำเนินการตามพันธกรณีนั้น พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลักของไทยที่กำหนดมาตรการอนุรักษ์ การควบคุมการทำการประมง และการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย โดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมเรือประมงทั้งระบบ ทั้งเรือที่ชักธงไทยซึ่งทำการประมงในน่านน้ำและนอกน่านน้ำไทย และเรือประมงต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือน่านน้ำไทย ตลอดจนการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำ โดยเป็นกฎหมายซึ่งรองรับมาตรการต่าง ๆ ทั้งในฐานะรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง และรัฐเจ้าของท่า โดย พ.ร.ก.ฯ มีบทบัญญัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถรองรับการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีภายใต้ UNFSA ได้
 
การเข้าเป็นภาคีความตกลง UNFSA ยังเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ที่จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของไทยในการขจัดการประมงผิดกฎหมาย และการเดินหน้าปฏิรูปภาคประมงของไทย เพื่อการทำการประมงอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ และเพื่อให้การทำการประมงนอกน่านน้ำและในทะเลหลวงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลต่อไป  
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์