หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การแลกเปลี่ยนการศึกษา จีน – อาเซียน

3 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2424)
 
ประเทศจีนให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นอย่างมากทั้งด้านการศึกษา การให้ทุนการศึกษา และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ในสิ้นปี พ.ศ. 2559 มีนักเรียนต่างชาติจำนวนมากกว่า 190,000 คน และนักเรียนชาวจีนที่ศึกษาในประเทศอาเซียนมีจำนวนมากกว่า 120,000 คน ส่วนใหญ่ศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนความร่วมมือระหว่างสาธารณะรัฐประชาชนจีน มณฑลกว่างสีกับอาเซียนนั้น มีในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ เมืองกุ้ยโจว จัดสัปดาห์ความร่วมมือทางการศึกษาจีน - อาเซียน (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551) มณฑลกว่างสี จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมอาชีวศึกษาจีน - อาเซียน (2555, 2556, 2558) สมาคมการศึกษาและการฝึกอบรมทางรถไฟแห่งประเทศจีน - จีน (1 สิงหาคม 2559) ศูนย์ฝึกอบรมครูอนุบาลจีน - กัมพูชา (2 สิงหาคม 2559) สมาคมวิทยาลัยศิลปะอาเซียน - จีน (ACACA) (16 มีนาคม 2554 พันธมิตรก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยศิลปะกว่างสี (GXAU) ศูนย์อาเซียน - จีน (ACC) ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการอุดมศึกษาและการพัฒนาขององค์การศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO RIHED)สถาบันสมาชิก ACACA 8 แห่งจากประเทศจีนและ 10 ประเทศจากอาเซียน
 
กลไกการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศอินโดนีเซีย – จีน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการให้คำปรึกษาระดับสูงเรื่องการสื่อสารระหว่างประชาชนกับประชาชน (CPE) ระหว่างจีนกับประเทศกำลังพัฒนา CPE มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองอินโดนีเซียและจีนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรมสุขอนามัยกีฬาการท่องเที่ยวปัญหาเยาวชนและสื่อมวลชน ความร่วมมือด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นช่องทางหลักของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของจีน - อาเซียน นอกเหนือจากการศึกษาระดับปริญญา โปรแกรมการฝึกอบรมในด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพการเงิน ทั้งนี้ยังมีบริการฝึกอบรมบุคลากรระดับมืออาชีพ การศึกษาด้านอาชีวศึกษาถือเป็นความสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาของจีน – อาเซียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมณฑลกว่างสี – อาเซียน เริ่มต้นขึ้นในต้น ปี พ.ศ. 2536เช่น GXNU, GXUN, GXTEU สร้างความสัมพันธ์กับชาวเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2547 งานอาเซียน - อาเซียนเอ็กซ์โป (CAEXPO) ได้ตั้งขึ้นที่เมืองหนานหนิง ด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียนจึงได้ก้าวเข้าสู่ช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็ว CAEXPO ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง แผนกการค้าหรืออุตสาหกรรมและการค้าของจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ตลอดจนสำนักเลขาธิการอาเซียน CAEXPO ครั้งที่ 14 จัดขึ้นในวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ในปี 2559 มีนักเรียนต่างชาติในมณฑลกว่างสีจำนวน 16,12794 คน จากประเทศอาเซียนจำนวน 9,061 คน ส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนจำนวน 3,689 คน มีหลักสูตรภาษา: ภาษาไทย (28); ภาษาเวียดนาม (18);ในปี 2559
 
นักศึกษาอาเซียนในมณฑลกว่างสี ประกอบด้วย
ประเทศ
การศึกษาระยะยาว
การศึกษาระยะสั้น
รวม
เวียดนาม 2,303 820 3,123
ไทย 1,789 1,250 3,039
สปป.ลาว 1,151 338 1,489
อินโดนีเซีย 642 93 735
กัมพูชา 257 34 291
มาเลเซีย 67 141 208
เมียนมา 144 13 157
ฟิลิปปินส์ 6 4 10
บรูไนดารุสซาลาม 0 2 2
 
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมจีน – อาเซียน จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของมณฑลกว่างสีได้รับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 หลักสูตร ซึ่งรวมถึงช่างเทคนิคทางการเกษตรกว่า 20,000 ราย จากเวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ 2,500 เจ้าหน้าที่การศึกษาและผู้บริหารจากเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามกว่า 1,000 คน
 
ประเทศจีนและอาเซียนเปิดกว้างเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีขึ้น
 
ประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถเรียนรู้จากข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศ และแบ่งปันทรัพยากรเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับปรุงกลไกความร่วมมือเพื่อรองรับกลยุทธ์ของกันได้ ทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างอัตลักษ์ เพื่อขยายอิทธิพลของสัปดาห์ความร่วมมือประเทศจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถเรียนรู้จากข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศ รวมถึงแบ่งปันทรัพยากรเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ในการนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถเสริมสร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับความร่วมมือในทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ และทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนแลกเปลี่ยนโครงการ China - ASEAN ซึ่งเป็นเป้าหมายการเคลื่อนย้ายคู่ที่มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้ถึง 100,000 คน และได้จัดตั้งทุนการศึกษาเส้นทางการเดินเรือทางทะเลของจีน – อาเซียน
 
โดย ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์