หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ศึกษาฯ เยือนเมียนมา ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1184)

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ และเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอแชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT)
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการดำเนินงานของรัฐมนตรีฯ ไทยที่เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาค ในฐานะประธานสภาซีเมค นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดทำกฎหมายการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของภูมิภาค เมียนมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางเลือก การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนากรอบอ้างอิงคุณวุฒิทางการศึกษา โดยเมียนมาต้องการที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพนักเรียน/นักศึกษา (student union) จากประเทศไทย เป็นต้น
 
รัฐมนตรีฯ ไทยได้แลกเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ ๒๐ ปีที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้เสรีภาพทางการศึกษาวิชาการ และการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบครูตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสร้างแรงจูงในการทำงานครูให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือกการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามการดำเนินงานระดับประเทศดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านสะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยจะได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ ต่อไป
 
อนึ่ง ในการหารือระหว่างกัน รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาโดยการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ไทย ได้เดินทางเยือนศูนย์ซีมีโอแชท ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการด้านข้อมูลมรดกทางประวัติศาสตร์และประเพณีที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์