หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ หารือญี่ปุ่น เดินหน้าศึกษาโครงการคลองผันน้ำ

2 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 939)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายยูกิโนริ เนโมโตะ (Mr.Yukinori NEMOTO) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกระทรวงเกษตรฯ มีแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและแผนในระยะยาว ซึ่งในส่วนหนึ่งของแผนได้มีการดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการทบทวนแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทุกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบรรเทาและป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีระยะเวลา 2 ปี (2555-2556) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ได้มีการเสนอให้มีการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่กับถนนวงแหวน รอบที่ 3 เพื่อช่วยในการระบายน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดอยุธยาลงสู่อ่าวไทย ซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำ 2 แห่ง คือ ลำน้ำเจ้าพระยา จากจังหวัดอยุธยา ถึงกรุงเทพฯ และแม่น้ำป่าสักในช่วงปลายน้ำ และจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพังทลายของคันกั้นน้ำตลอดแนวของพื้นที่คุ้มกัน ดังนั้น ในปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงร่วมกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ดำเนินการศึกษาโครงการคลองผันน้ำร่วมกับถนนวงแหวน รอบที่ 3 ต่อจากผลการศึกษาเดิมจาก JICA ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับ JICA Survey Team โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 14 เดือน เพื่อหาทางผนวกถนนวงแหวน รอบที่ 3 และคลองผันน้ำเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของญี่ปุ่น
 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อเกษตรกร อีกทั้งได้มีการจัดลำดับการดำเนินงานของแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามความสำคัญเร่งด่วน ซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ก็จะได้หาข้อสรุปในการผนวกคลองผันน้ำกับวงแหวน รอบที่ 3 ซึ่งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ต่อไป

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์