หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
นโยบายแรงงานและสถานการณ์ตลาดแรงงาน : กัมพูชา

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2998)

1.นโยบายการจ้างงาน National Employment Policy (NEP) ฉบับแรกในปี 2015 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Industrial Development Policy (IDP) ปี 2015-2025
2.การสร้างโอกาสในการจ้างงานและพัฒนาความรู้ให้แก่แรงงาน
3.การพัฒนาทักษะความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
4.การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
5.การศึกษาโครงสร้างเงินเดือนและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสม
6.การปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้มีความครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศมากขึ้น
7.การคุ้มครองแรงงานกัมพูชาทั้งที่ทำงานอยู่ในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ
 
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
1. 80% ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี (ที่มีอยู่ประมาณ 9.6 ล้านคน) อยู่ในกำลังแรงงาน หรือก็คือประมาณ 8 ล้านคน
2.แรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 300,000 คนต่อปี
3.ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณ แต่ประสบปัญหาคุณภาพแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ขาดแคลนแรงงานบางกลุ่ม
4.แรงงานขาดทักษะ Soft skill อาทิ ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การปรับตัว และการบริหารเวลา
5.ทักษะในสายงานที่ขาดแคลน เช่น ทักษะทางด้านวิศวกรรม
6.แรงงานที่มีทักษะหลายด้าน (Multi skill) หาได้ยาก
7.ทำงานในภาค Primary ซึ่งก็คือ ภาคเกษตรกรรม ถึงร้อยละ 64.2 รองลงมาคือภาค Tertiary ซึ่งก็คือภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 24.3 ได้แก่ ท่องเที่ยว และอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมหรือภาค Secondary เพียงร้อยละ 11.5 ได้แก่ ก่อสร้าง ผลิตเสื้อผ้า
8.อัตราการว่างงานของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 0.4
9.กฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทที่มีแรงงาน 50 คนขึ้นไปต้องมีสหภาพแรงงาน
 
 
 
ข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV สกว.
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์