หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
นโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของประชากรและการเติบโตของสังคมเมือง : กัมพูชา

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2576)

1.การเตรียมแผนจัดการย้ายถิ่นฐานของประชากรและการเติบโตของสังคมเมืองให้สอดคล้องกับ National Strategic Development Plan (NSDP)
2.การพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม (Age-friendly and Eco-friendly) เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกับภาคเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และการประมงของประเทศ
3.การเตรียมแผนการจัดการและพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับแผนสิ่งแวดล้อม
4.การริเริ่มความร่วมมือในระดับเทศบาล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเขตสลัมและการกระจายการจัดการสู่ท้องถิ่น
5.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเข้มงวดกับการก่อสร้างและการจัดการของเสีย
6.การปรับปรุงการคมนาคมระหว่างเมืองและหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเพื่อทำงานและทำธุรกิจได้อย่างสะดวก เพื่อลดความหนาแน่นและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระจุกตัวของประชาชนในเขตเมือง
7.การก่อตั้งเขตเมืองเชิงพาณิชย์ที่พร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
 
 
ข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รายงานผลการวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV สกว.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์