หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1252)

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากองค์กรและสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ CNN ให้เป็นเมืองแห่งอาหารริมทางที่ดีที่สุด (Street Food) นั้น ในการนี้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมุ่งมั่นส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร โดยจะมุ่งยกระดับอาหารริมทางให้มีคุณภาพด้านสุขอนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำรวจนครบาลและตำรวจจราจร ให้ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มาตรการซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติและการบังคับใช้ต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนการเตรียมอาหารและขั้นตอนการให้บริการ  
2. ผู้ประกอบการควรนำเสนออาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น  
3. ผู้ประกอบการปัจจุบันจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อความยั่งยืน  
4. ผู้ประกอบการขายอาหารริมทางทุกรายต้องเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องสอบผ่านก่อนได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
5. ขอให้ผู้ประกอบการระมัดระวังเรื่องขั้นตอนการทำความสะอาดภาชนะต่าง ๆ และการจัดการของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามทำความสะอาดภาชนะบนทางเท้าอย่างเด็ดขาด
 
รัฐบาลและกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้อาหารริมทางของกรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานสากลทางด้านสุขอนามัยเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์