หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ “การค้า การลงทุนและท่องเที่ยว” ใกล้ชิด

30 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1183)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี : Stronger Together ณ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ทั้งในระดับนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศสามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพร่วมกันให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญสู่เมียนมา มีการต่อยอดทางธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดศูนย์กลางด้านอัญมณี การเป็นต้นแบบศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งมีการบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบาย Two Countries, One Destination
 
ในช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี : Stronger Together โดยในงานได้มีการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังของเมียนมา ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากรระหว่างกัน ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เช่น ที่ด่านแม่แจ๊ะ รัฐคะยา ตรงกันข้ามกับด่านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-เมียนมา ด้านเมียวดีกับแม่สอด จ.ตาก ท่าขี้เหล็กกับแม่สาย จ.เชียงราย เกาะสองกับ จ.ระนอง การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D) การดำเนินพิธีการศุลกากร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection :SSI) โดยจะดำเนินการเมื่อสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แล้วเสร็จ รวมทั้งได้ผลักดันการใช้เงินบาท-เงินจ๊าด ในการแลกเปลี่ยนค้าขายอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
 
ด้านการประชุมภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของทั้งไทยและเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า การสนับสนุนการจัดตั้ง Single Stop Inspection การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีศุลกากร (Form D) ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแม่สอด-เมียวดี ความร่วมมือด้านอัญมณีระหว่างภาคเอกชนไทย-เมียนมา การจัดมหกรรมการค้าชายแดน มีสินค้าของทั้งผู้ประกอบการไทยและเมียนมามาจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าอัญมณี สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มูลค่าการซื้อขายภายในงาน (รวม 5 วัน) ประมาณ 30 ล้านบาท
 
สำหรับธุรกิจบริการขณะนี้มีนักลงทุนไทยได้ลงทุนในกิจการโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และมีโครงการสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ จะสร้างเสร็จในปี 2561 นี้ ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการครบถ้วนแล้วจะเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์เฉพาะระบบ อย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ชายแดน ซึ่งทั้งไทยและเมียนมาเห็นพ้องกันว่าธุรกิจบริการเป็นสาขาที่ยังมีโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก
 
"การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ทางด่านแม่สอด จังหวัดตากมีมูลค่าปีละกว่า 80,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 43 ของมูลค่าชายแดนรวมระหว่างไทย-เมียนมา นับเป็นด่านที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมตะวันตก สู่ตะวันออก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมเมียนมาผ่านไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พิษณุโลก มุกดาหาร ไปสู่ สปป.ลาว ที่สะหวันนะเขตเข้าสู่เว้ ดานัง ประเทศเวียดนาม ออกสู่ทะเลไปยังตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง”
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์