หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน

29 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1217)

วันนี้ (29 เม.ย.60) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) ณ ห้อง Summit Hall D, PICC กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนในวันนี้ และยินดีที่นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ทำหน้าที่เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน และเชื่อว่าฝ่ายนิติบัญญัติ คือกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีภารกิจสำคัญที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายนี้คือ การขจัดกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าหลัง และเร่งรัดการออกกฎหมายใหม่ที่เป็นสากลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ฝ่ายนิติบัญญัติยังเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งผ่านการปรับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอาเซียนตลอดจนการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงในอาเซียน จึงเห็นควรสนับสนุนให้ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งรัดการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความร่วมมือระหว่างกันในการแปลและเผยแพร่กฎหมายของตนเป็นภาษากลางของอาเซียนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ไทยจึงหวังว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยร่วมมือกับองค์กรระดับโลกเช่นสหประชาชาติเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และความเป็นเลิศในการที่จะผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ลงไปสู่ประชาชนฐานราก ในการนี้ ไทยและสหประชาชาติมีแนวคิดที่จะเชิญสมัชชารัฐสภาอาเซียนระดมสมองหาวิธีการที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคร่วมกัน นายกรัฐมนตรีหวังว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์