หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

29 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1033)

วันนี้ (29 เม.ย.60) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน ณ ห้อง Summit Hall D, PICC กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก การส่งเสริมให้เยาวชนในอาเซียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยรัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนของเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนวัตกรรมและแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ ๆ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดการแข่งขันทั่วภูมิภาคเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นเยาวชนที่ดีเด่นของภูมิภาค โดยอาจร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council)

ประการที่สอง ควรส่งเสริมให้เยาวชนในอาเซียนได้มีโอกาสพบปะ ทำความรู้จัก รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อร่วมกันพัฒนาประชาคมอาเซียน ผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนต่าง ๆ
จึงขอเสนอให้จัดค่ายเยาวชนอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งไทยพร้อมที่จะจัดค่ายเยาวชนอาเซียนในปีนี้และหวังว่าผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วม

ประการที่สาม ควรยกระดับบทบาทของเยาวชนอาเซียนให้เด่นชัดในเวทีระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีตำแหน่งยุวทูตอาเซียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนทุกคนในอาเซียน และมีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งภายในและนอกอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งภูมิภาค บนพื้นฐานของการเคารพความหลากหลาย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์