หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต

25 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 7037)

ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต คือโครงการใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชน หวังให้ในภายภาคหน้าสามารถนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันพัฒนาประเทศ ติดตามได้จากรายงาน
 
ความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการเห็นประเทศพัฒนาและขับเคลื่อนไปทุกด้าน เพื่อเกิดความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้เกิดความทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศนับจากนี้ จึงเป็นที่มาของการลงทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต วงเงินทั้งสิ้น 2,076 ล้านบาท โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการผูกพันระหว่างปี 2561-2564
 
สำหรับศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ช่วยส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอนาคต และยังส่งเสริมพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายชั้นสูงในประเทศ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 
 
โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต จะดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ โลกแห่งนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการแสดงโชว์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และอีกส่วนคืองานสำหรับโลกอนาคต ซึ่งจะเป็นการแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ให้เด็กเกิดความสนใจ เพื่อเกิดการรองรับอาชีพที่เป็นที่ต้องการของประทศในอนาคต อาทิ วิศวกรเครื่องกล นักออกแบบอุตสาหกรรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ นักวางแผนการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น
 
ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังก่อสร้างวางรากฐานให้กับประเทศ ที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีในอนาคต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระตุ้นการเรียนรู้ บ่มเพาะปลูกฝังความสนใจในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เป็นเยาวชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการรักการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเมื่อศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต แล้วเสร็จ ก็คาดว่าจะรองรับคนที่สนใจมาเยี่ยมชมถึง 7 แสนคนด้วยกัน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์