หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ......

25 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 8237)

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเห็นว่าประเทศจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในระยะ 10 ปี (2560 – 2569) เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท
 
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ..... จะเป็นการยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการ โดยจะมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 
โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิในการถือกรรมสิทธิที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร สิทธิในการที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ และสิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งการเช่าหรือให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อาจเช่าได้มีกำหนดไม่เกิน 50 ปี และต่ออายุได้อีกไม่เกิน 49 ปี
 
นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ โดยแหล่งที่มาของเงินกองทุนจะมาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เงินบำรุงกองทุนที่จัดเก็บจากค่าปรับ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 
ทั้งนี้ คาดว่าหลังจาก พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้จะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีความต้องการในการใช้พื้นที่เพื่อการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล และการแพทย์ครบวงจร
 
 
ข้อมูล  เรียบเรียงโดย เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์