หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
Green ASEAN

24 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 3732)
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ทำให้ดุลยธรรมชาติ ที่เคยมีระหว่างทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ เสียสมดุล ซึ่งอาจจะส่งผลเสียในอนาคต
 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล และเป็นแหล่งผลิตอาหาร เลี้ยงชาวโลกมายาวนาน จึงต้องตั้งรับและปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าว การเปิดประชาคมอาเซียน คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิภาค ทำให้เกิดประเด็นท้าทายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคแห่งนี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ภูมิภาคกลายเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน ก็ย่อมกระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น การเติบโตของภาคการผลิตในอัตราที่เพิ่มขึ้น จึงอาจเป็นการเร่งให้เกิดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค เพิ่มขึ้นด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร การทำการประมงชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลน การเร่งสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม และการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และด้วยความแตกต่างของระดับการพัฒนา ทำให้ในบางพื้นที่มีการประกอบการดังกล่าวขาดจริยธรรม และการรับผิดชอบต่อผลกระทบของชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาความสมดุล ของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกับการรักษาพื้นที่ป่าไม้ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร มลพิษข้ามแดน รวมถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ
 
ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้และชายฝั่งทะเลแทบทุกประเทศในอาเซียนถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม เกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน และการกัดเซาะชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น เราจะขาดระบบนิเวศน์ธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาภัยให้เบาบางลงไป
 
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากในอนาคตคาดการณ์ว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมาก ทุกประเทศในอาเซียนจึงต้องร่วมคิดและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อกำหนดกลไกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู่ความเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบภัยของพิบัติ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลงได้
 
--------------------------------
 
ข้อมูล รายการ ASEAN Connect ตอน 14 Green ASEAN
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์