หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนฯ

19 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1483)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อถ้อยคำและสารัตถะในร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025) ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้นำภาคราชการพลเรือนมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อ ร่างปฏิญญา ฯ ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ทั้งนี้ นายกฯ จะร่วมลงนามเพื่อรับรองปฏิญญาฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ในเดือนเมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
โดยปฏิญญาฯ ฉบับนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคราชการพลเรือน เพื่อเป็นกำลังในการช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นกระแสหลักในนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนอันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 การร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานภาคราชการพลเรือน เพื่อให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 บรรลุผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของประชาคมอาเซียน ผ่านการทำงานของภาคราชการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์