หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมร่วมมือ APCD ส่งเสริมสิทธิผู้พิการในอาเซียน

18 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1872)

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นาย Akiie Ninomiya ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมผู้พิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ Asia - Pacific Development Center on Disability (APCD) ได้ขอพบนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่อธิบดีกรมสารนิเทศเข้ารับตำแหน่ง สรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
 
ผู้อำนวยการบริหาร APCD แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น และครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาอาเซียน APCD ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย รัฐบาลญี่ปุ่น และสำนักเลขาธิการอาเซียน จะจัดการแสดง Disability - Inclusive Drum Performance in ASEAN and Japan ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริม "สังคมเพื่อคนทั้งมวล” (Inclusive Society) ด้วยการแสดงกลองโดยผู้พิการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและแผนงานในอนาคต
 
อธิบดีกรมสารนิเทศแสดงความขอบคุณ และย้ำถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นการภาคยานุวัติสารต่อสหประชาชาติเพื่อให้ไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: OP - CRPD) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนามในสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งพิมพ์สำหรับคนตาบอด คนพิการทางสายตา และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled) รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิผู้พิการไม่ว่าจะในกรอบอาเซียน รวมถึงการเชื่อมโยงกับเวทีความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมเพื่อคนทั้งมวล โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่นในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อขจัดอุปสรรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมแก่ผู้พิการ ซึ่งกรมสารนิเทศพร้อมที่จะร่วมมือกับ APCD ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนให้ APCD พิจารณานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์