หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

11 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1491)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร ที่พักผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
ทางด้าน ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่า สวทช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ให้มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถานบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวม 50 หน่วยงาน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และหนุนไทยแลนด์ 4.0 มีรายชื่อดังนี้
 
ดังนั้น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เป็นสิ่งที่ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐ รวมถึงชุมนุมในพื้นที่ อันจะนำประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์