หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.สธ จับมือ ก.ท่องเที่ยวฯ พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน 5 ด้าน ในปี 2560

10 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1292)

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียน 5 ด้าน ในปี 2560 เน้นการท่องเที่ยวมีคุณภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย
 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (7 เมษายน 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ก่อนการประชุมได้เชิญ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ เรื่อง "Medical Tourism" โดยมีการถ่ายทอดเสียงไปยังสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการบูรณาการความร่วมมือกันมาต่อเนื่อง เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้างยา สมุนไพร ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการแปรรูปออกมาเป็นยา อาหารเสริม รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ สู่เป้าหมายเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศไทย
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เป้าหมายการท่องเที่ยวของประเทศไทย มี 3 ประเด็นหลักคือ สร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เน้นคุณภาพ เพิ่มมูลค่าโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน ให้ดูแลรักษาภูมิลำเนา รักและเข้าใจประเทศไทย ด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย
 
โดยเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวในปี 2560 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง (Hubs) การเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 2.การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) 3.การเป็นศูนย์กลางการจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) 4.การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) และ 5.การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (ASEAN Connect)
 
สิ่งที่ได้มีการหารือและจะได้มีความร่วมมือเพิ่มเติมกับกระทรวงสาธารณสุขคือ ความร่วมมือกันในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆ เช่น พื้นที่เกาะ จะได้มีการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบการสื่อสาร การส่งต่อ การจัดอบรมบุคลากรในการดูแลนักท่องเที่ยว การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยสุขภาพ
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์