หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สปป.ลาว

5 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1334)

รัฐบาลไทยได้สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามข้อเสนอขอความร่วมมือจากรัฐบาลลาว ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว และจะมีพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวในวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยมีนายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีเปิดร่วมกับท่านนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว พร้อมด้วยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งดังกล่าวให้แก่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เวียงจันทน์ สปป.ลาว ระยะเวลาโครงการ 2 ปี (ระหว่างตุลาคม 2559 – กันยายน 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัย และเป็นต้นแบบที่ยืนยงในกรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการและกีฬา ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในเวียงจันทน์ และ (3) พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน โดยจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) เป็นกิจกรรมการก่อสร้างและพัฒนารวมทั้งการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน    
ช่วงที่ 2 (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) จะเน้นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในกรมอาชีวศึกษา     
ช่วงที่ 3 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จะเป็นการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ
 
ทั้งนี้ ขณะนี้การดำเนินงานโครงการช่วงที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานพร้อมสำหรับการเปิดและดำเนินงานในช่วงที่ 2 และ 3 แล้ว
 
อนึ่ง โครงการข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมทั้งนำไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรม และสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของรัฐบาล สปป.ลาว ในการหลุดพ้นจากสถานะของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries – LDCs) ในปีคริสต์ศักราช 2020
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์