หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 15

5 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1885)

คณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนหน่วยงานสารสนเทศของไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2560 ณ เมืองบาโคลอด สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
ประเด็นสำคัญในการประชุม นอกจากติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาคมอาเซียน ผลและความคืบหน้าของโครงการความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจาแล้ว ประเทศสมาชิกได้หารือถึงการประชาสัมพันธ์ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยส่งเสริมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนออกแบบ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประดับของที่ระลึกแต่ห้ามดัดแปลงหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนการใช้สัญลักษณ์ #ASEAN50 และ #ASEAN2017 ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมทั้งหารือในแนวทางการจัดทำสารจากผู้นำ (Video Message) การถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนบทเพลงระหว่างประเทศสมาชิก
 
ในการประชุมครั้ง ไทยได้นำเสนอกรอบความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก เมื่อต้องเดินทางไปผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รายงานข่าว หรือสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน
 
สำหรับการประชุมนี้ ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นประธาน เรียงตามตัวอักษรชื่อประเทศ และในการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนต่อเนื่องกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน โดยสิงคโปร์จะเป็นประธาน และไทยจะเป็นรองประธานการประชุม
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์