หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกับเยอรมนี

4 เมษายน 2017

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมการหารือระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ Free Trade in Asia-Pacific: Chance and Challenges ในการประชุม German-Asian Business Dialogue ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนี สมาคมธุรกิจเอเชียแปซิฟิกของเยอรมนี มูลนิธิ Konrad Adenauer มูลนิธิ Bertelsmann เอกชนรายใหญ่จากเยอรมนีและเอเชียแปซิฟิก สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สำนักงานผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศมองโกเลีย รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์ และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรม ประเทศบรูไน โดยได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ และการแสวงหาความร่วมมือระหว่างเยอรมนีในฐานะคู่ค้าและนักลงทุนรายสำคัญและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน เพิ่มการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการค้าเสรี (Free Trade) ควบคู่กับการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่า ไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกสินค้า ที่ผ่านมาไทยปรับตัวต่อความท้าทายของโลกาภิวัฒน์มาโดยตลอด และใช้ความตกลงการค้าเสรีเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ ไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ปรับรูปแบบการค้าไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) และการเพิ่มมูลค่า (Value-Based Economy) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้สอดรับกับห่วงโซ่คุณค่าของโลก นอกจากนี้ รัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าบริการให้สามารถแข่งขันได้ตลาดโลกด้วย
 
ในส่วนของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) อาเซียนอยู่ระหว่างเจรจากับประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด โดยมุ่งหวังให้ RCEP เป็นความตกลงที่ลดความซับซ้อนยุ่งเหยิงของกฎเกณฑ์ทางการค้า โดยเฉพาะกฎแห่งถิ่นกำเนิดสินค้า ตลอดจนเพิ่มการอำนวยความสะดวกและเปิดเสรีการค้ามากขึ้น
 
สำหรับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำว่า ทั้งสองประเทศควรร่วมกันขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนในรูปแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยนำจุดแข็งและจุดแข็งมาส่งเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เน้นการวิจัยและพัฒนา อาทิ นวัตกรรมด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่จะพัฒนา ส่วนไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ เป็นแหล่งวัตถุดิบ และแรงงาน นอกจากนี้ ไทยยังมีมาตราการส่งเสริมให้นักธุรกิจมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ไทยมุ่งสร้างให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ทันสมัยของอาเซียน และมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ทางถนน ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และแผนการพัฒนาเมืองใหม่
 
ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดประเทศหนึ่งของไทย โดยในปี 2559 เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ 12 ของไทย เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในสหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ากว่า 10,361.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเยอรมนีลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศ EU (รองจากลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร)
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์