หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา เตรียมร่วมมือทุกฝ่ายขยายโอกาสทางการค้าชายแดน

3 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1129)

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขยายการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อขยายความสัมพันธ์และโอกาสทางการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน
 
คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา ร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย - เมียนมา จุดผ่อนปรนช่องทางการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายความสัมพันธ์ และโอกาสทางการค้า การลงทุนอย่างยั่งยืนรองรับตลาดเศรษฐกิจ AEC และ CLMV ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือขององค์ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
 
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมา เป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร มีช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.ฝาง แม่อาย ไชยปราการเชียงดาว และเวียงแหง มีจุดผ่อนปรนการค้า 3 จุด คือด่านหลักแต่ง อ.เวียงแหง ด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว และด่านบ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย ซึ่งจะสามารถกระจายสินค้าสู่ตอนกลาง และตอนในของเมียนมาที่พัฒนาเป็นการค้าผ่านแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศทางด้านตะวันตก คือ อินเดียและบังคลาเทศ อีกด้วย
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์