หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

2 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1245)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความสำคัญของ APFSD ในฐานะเวทีขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยินดีที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะรับรองแผนที่นำทางของภูมิภาคในการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Regional roadmap for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific) โดยได้เรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ร่วมกัน และดำเนินการในฐานะพลเมืองที่รับผิดชอบในการส่งผ่านโลกที่ดีขึ้นให้กับชนรุ่นหลังผ่านการส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องทางนโยบายระหว่างหน่วยงาน และอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวมทั้งควรต้องให้ความสำคัญกับเยาวชน ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นผู้ร่วมกำหนดอนาคตของโลกที่พวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ต่อไป
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อนึ่ง การประชุม APFSD เป็นเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความต้องการและประเด็นที่ภูมิภาคให้ความสำคัญในการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยการประชุมปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 –31 มีนาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ "Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing Asia-Pacific หรือการขจัดความยากจนและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เปลี่ยนแปลง โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลประเทศสมาชิก ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชุม 300 – 400 คน นอกจากนี้ APFSD ยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยไทยมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าในการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ ด้วย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์