หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประตูการค้าชายแดนไทย-เมียนมา สู่การพัฒนาที่เชื่อมโยงในอนาคต

31 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1998)

เมียนมานับเป็นประเทศคู่ค้าทางชายแดนที่สำคัญของไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยด่านการค้าชายแดนไทย-เมียนมาที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จังหวัดตากได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
หากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าแม่สอดนับเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า และจะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากขึ้นหากมีการพัฒนาคู่ขนานไปกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา โดยในปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา มีมูลค่าการค้าสูงถึง 187,964 ล้านบาท และจากการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดตากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการค้าให้ได้เป็น 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ในการประชุมทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือในหลายเรื่อง ทั้งการจัดตั้ง single stop inspection (SSI) บริเวณด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าการค้า โดยทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการในปลายปีนี้ก่อนจะขยายไปยังด่านท่าขี้เหล็ก-แม่สาย และด่านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศและศุลกากร จัดทำโครงการหลักสูตรอบรมให้ความรู้และพัฒนาองค์ความร็ด้านเทคโนโลยีทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดตาก ถือได้ว่าเป็นเมืองชายแดนไทย-เมียนมาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอด ซึ่งนับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการเชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การทุน และโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเวียดนาม-ไทย-เมียนมา ซึ่งในปัจจุบันเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ นอกจากนั้นแล้ว อำเภอแม่สอดยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมา เช่น สนามบินแม่สอด และสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2561 อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลไทยยังได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางระหว่างเมืองเอ็นดุ-ท่าตอน ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าจากอำเภอแม่สอดไปยังเมืองเมาะลำไย และกรุงย่างกุ้งของเมียนมาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
 
ทั้งนี้ ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศไว้ที่ 1 ล้าน 8 แสนล้านบาท ขณะที่การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในปี 2559 ที่ผ่านมามีมูลค่า 187,964 ล้านบาท โดยมีด่านแม่สอดเป็นประตูการค้าที่สำคัญ และในปีที่ผ่านมีมูลค่าการค้าสูงถึง 80,696 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.84 จากปี 2558
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์