หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
แถลงการณ์เยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

30 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2854)

แถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
21 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ
 
          นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ตามคำเชิญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเยือนครั้งนี้ ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
 
ประเด็นความมั่นคง: ผู้นำของทั้งสองประเทศได้แสดงความกังวลต่อประเด็นท้าทายด้านความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ แนวคิดสุดโต่ง โดยทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง และยังได้ยินดีต่อการหาข้อสรุปต่อร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2560
 
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ: ทั้งสองประเทศเห็นพ้องต่อการเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Committee – JTC) และมอบหมายให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าครั้งแรกโดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2560 ภาคการเกษตรได้รับความสำคัญเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก การต่ออายุความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าว การจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร การลงนามข้อปฏิบัติร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนมของฟิลิปปินส์และกรมปศุสัตว์ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านชลประทานผ่านการจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 สำหรับภาคเอกชน ผู้นำทั้งสองประเทศสนับสนุนให้รื้อฟื้นการประชุมสภาธุรกิจของทั้งสองฝ่าย
 
ประเด็นด้านการท่องเที่ยว: ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยได้ยินดีกับการลงนามการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2565 ระหว่างการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ ประเด็นด้านพลังงาน: ทั้งสองประเทศได้มีการจัดประชุมด้านพลังงานครั้งแรกเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในครั้งที่สอง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
 
ประเด็นด้านการศึกษา: ทั้งสองประเทศจะทำการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างสถาบันศึกษาของไทยและฟิลิปปินส์ โดยในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการครั้งที่สองระหว่างฟิลิปปินส์และไทย และยังได้มีความร่วมมือในหลายวาระ เช่น การแลกเปลี่ยน การทำการศึกษาและวิจัยร่วม ในสาขาวิชาต่าง ๆ
 
ประเด็นความร่วมมืออาเซียน: ทั้งสองฝ่ายยังคงยินดีต่อการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และยินดีต่อการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียนในปี พ.ศ. 2560 โดยฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานของฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์