หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6”

29 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1230)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี "อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย มีบูธสินค้าจากในและต่างประเทศกว่า 300 คูหา พร้อมกิจกรรมมากมาย
 
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS ตอนบนมีจังหวัดเชียงรายเป็นประตูเชื่อมโยง ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงกับเมืองหลักประเทศเพื่อนบ้าน คือ เมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว, เมียนมา) ในปี 2557 มูลค่าการค้ารวม 47,124.82 ล้านบาท และปี 2556 มูลค่าการค้ารวม 42,464.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 ถือเป็นสถิติการค้าที่ดี มีอนาคตในการพัฒนาโอกาสและศักยภาพความสามารถทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความได้เปรียบที่เกื้อกูลกัน สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (หรือ GMS)
การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ธุรกิจ SME ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจำนวนผู้ประกอบการ SME เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิต เนื่องจาก SMEs เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนจำนวนไม่สูงมากนัก
 
กิจการจึงมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ SMEs มีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และสามารถปรับตัวเข้าได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
ภายในงาน มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มจังหวัดกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่ม 2 กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน
 
ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบ OTOP & SMEs โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ OTOP & SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนต่างประเทศเข้าร่วม ประกอบไปด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้ากว่า 300 บูธ และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club คลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ด้านต่างๆ จากหน่วยงานสนับสนุน SME อาทิ แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs (สถาบันการเงิน) ฯลฯ การเสวนาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อเรื่อง "จากร้อยสู่ล้าน...ทำได้อย่างไร” โดยนักธุรกิจร้อยล้านรุ่นใหม่ เป็นต้น
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์