หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการเป็น Thailand 4.0

20 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1985)

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการทำให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model) ไปสู่โมเดลใหม่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการใช้เทคโนโลยี ผลการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศไว้ ด้วยการเดินหน้าในทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษาและภาคการเกษตร ภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากต่อการนำประเทศไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพราะภาคการเกษตรเป็นทั้งรากฐานและศักยภาพของประเทศ
 
ดังที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงความสำคัญเหล่านี้ในระหว่างกล่าวปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพแก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลากรด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก สำหรับกลุ่มเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นความได้เปรียบของประเทศไทยที่มีความหลากหลายมาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน ด้วยการผลักดันการใช้เทคโนโลยีและผลงานการวิจัยของทุกส่วนสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เป็นรูปธรรม เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย
 
ทั้งนี้ การที่จะนำประเทศไทยไปสู่จุดหมายต่าง ๆ ได้ กุญแจสำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการทุกหน่วยงานในการพัฒนากำลังสำคัญของประเทศ ตั้งแต่การปรับการศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ ต้องเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทุกสาขาอาชีพให้คนไทยทุกคนเป็น Smart People โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ด้วยการผันตัวเองจากการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Smart Farmer มีการบริหารจัดการที่ดีมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ สร้างเอสเอ็มอีที่มีความเข้มแข็งและสร้างการผลิตในรูปแบบที่ต่างจากเดิม คือ ทำน้อยแต่ได้มาก เช่น ก่อนนี้เกษตรปลูกข้าวจำนวนมากแต่กลับขายได้เงินน้อย ไปสู่การใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่น้อยกว่าเดิมแต่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกษตรและคนไทยทุกอาชีพมีฐานะที่ดีขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น ๆ และจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงได้ย้ำว่ารัฐบาลได้ทำงานอย่างหนัก ทั้งการเร่งปรับปรุงกฎหมาย ปรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างรูปแบบการบูรณาการ การบริหารจัดการน้ำและช่องทางการสื่อสสารข้อมูลสู่ประชาชน จึงขอให้เกษตรกรและคนไทยทุกคนมั่นใจในเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลและร่วมกันเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและการทำเกษตรกรรมใหม่ เช่น การเพิ่มพื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ การทำเกษตรอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และการประสานความร่วมมือประชารัฐ ซึ่งจะเป็นรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์