หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
4 ยุทธศาสตร์ ดันการค้าชายแดน

15 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3095)

ปัจจุบัน การค้าชายแดนถือเป็นเป้าหมายรายได้ที่สำคัญ หลายภาคส่วน จึงคาดหวังว่าจะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น หากขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพย่อมทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่ม กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การค้าชายแดนในปี 2560 เพื่อสานต่อนโยบายรุกการค้าชายแดน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด่านชายแดนใหม่และเก่า พร้อมจับมือประเทศเพื่อนบ้านในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าตามชายแดนทั้ง 2 ฝั่ง ผลักดันการค้าชายแดนให้เกิดการขยายตัว จากยุทธ์ศาสตร์ 4 ด้านประกอบด้วย
1.) แผนผลักดันให้มีการพัฒนาด่านใหม่ให้มีศักยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ด่านบ้านแหลม ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ที่เชื่อมโยงการค้าไทยกับฝั่งกัมพูชา เข้าไปได้ถึงจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลิน ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เชื่อมไปถึงเมืองมะริด ประเทศเมียนมา และด่านท่าลี่ จังหวัดเลย เชื่อมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)      
 
2.) ส่งเสริมด่านเดิมที่เปิดอยู่แล้ว เช่น ด่านแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีแผนจะสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยตามแนวชายแดนกับผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระจายสินค้าไทยให้เข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้นประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเจาะเข้าไปถึงเมียวดี และมัณฑะเลย์ ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าไปถึงเมืองเชียงตุง และตองยี ประเทศเมียนมา           
 
3.) การสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจไทย โดยมีโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการ YEN-D Program ให้ความสำคัญกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น ตองยี ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง ประเทศเมียนมา พระตะบอง ไพลิน ศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา           
 
4.) ผลักดันใช้ "เลยโมเดล” คือการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดชายแดนให้มีโอกาสในการทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และนอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเปิดศูนย์กระจายสินค้า เปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศจัดตั้งศูนย์สินค้า จังหวัดปทุมธานี ประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดไพลิน และจังหวัดศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา       
 
การค้าชายแดนจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานในประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศในแถบอินโดจีน และเมียนมา มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่องส่งผลบวกต่อการค้าชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการสร้างความเชื่อมั่น ย่อมทำให้การลงทุนในภาพรวมเติบโตและสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกในประชาคมอาเซียนเริ่มขยับเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ประเทศชาติจึงต้องการยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้เห็นผลในทางปฏิบัติที่จริงจัง เพื่อก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป            
 
 
 
เรียบเรียงโดย ณัฐชยา เหมือนสมหวัง           
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์