หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
หมอกควันและไฟป่า คือปัญหาระดับภูมิภาค

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2983)

ปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือตอนบนและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารบ้านเรือน อีกทั้งเป็นอุปสรรคในการคมนาคม ไปจนถึงเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ให้เสียหายอย่างรุนแรง
 
ปัญหาหมอกควันและไฟป่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วย และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน ตามแผนโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภาคแม่โขง เรื่อง "มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี 5 ประเทศ ลุ่มน้ำโขงเข้าร่วม ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชาและไทย มีสำนักเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม และศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันให้เหลือไม่เกิน 50,000 จุด ภายในปี 2560 รวมทั้งเปลี่ยนภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดนภายในปี 2563 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ประสบผลสำเร็จในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
 
โดยประเทศไทยมุ่งหวังที่จะดำเนินการตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันอย่างยั่งยืน ปัญหาหมอกควันและไฟป่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย สิ่งที่สำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือการสร้างจิตสำนึก ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ ให้ประชาชนทราบถึงผลเสียของการเผาป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่การเกษตร การเผาตอซังข้าวแทนการไถกลบ การเผาวัสดุทางการเกษตร ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่เกิดหมอกควัน ระบบนิเวศน์ถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสูญเสียไป เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับรู้ "ผล” ที่จะได้รับแล้ว "เรา” มาแก้ปัญหากันที่ "เหตุ” กันดีกว่า ก่อนที่จะเกิดการสูญเสียมากมายต่อประเทศของเราและภูมิภาคใกล้เคียง
 
 
เรียบเรียงโดย ดนัย ไพรวัลย์
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์