หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารโลกรายงานผลวิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทย

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1487)

นายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยรายงานธนาคารโลก เรื่อง "กลับสู่เส้นทาง : ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งสำหรับทุกคน โดยรายงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศ และประเมินความท้าทายรวมถึงโอกาสของประเทศไทยในการกำจัดความยากจน ตลอดจนการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ซึ่งให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างงานที่มีคุณภาพด้วยการปรับปรุงการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น การเพิ่มการแข่งขันผ่านข้อตกลงการค้าเสรีและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม การสนับสนุนกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำสุดจำนวนร้อยละ 40 ของประชากรไทยทั้งหมดให้มากขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะให้แรงงานทั้งระบบ และเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตร การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและสะอาด ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยปรับปรุงและบริหารการใช้ที่ดินเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งและการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถาบันให้กับภาครัฐ
 
ขณะที่รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมองว่า เศรษฐกิจเติบโตอย่างไม่เข้มแข็ง โดยระบุว่าไทยต้องฟื้นฟูการลงทุนและสร้างงานด้วยการเน้นขีดความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมกับลดความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังเปิดเผยถึงความท้าทายและโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยในการส่งเสริมการเติบโตสีเขียวหรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีละกว่า 30 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 12 ของ GDP
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์