หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ลุงอุดม ป้าสมจิต บุญศรี เกษตรกร จังหวัดพังงา

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1432)

ที่น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา” โดยยึดแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง ผักเสี้ยน โหระพา ใบแมงลัก ใบกะเพรา ถั่วพู ซึ่งใช้ระยะเพียง 20-23 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พืชผล "ทุกอย่าง” นั้นกินได้ เหลือใช้ เหลือขายก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน บนพื้นที่เพียง 2 ไร่ ทำมากว่า 40 ปี สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาเอก ไม่มีหนี้สินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 
เบื้องหลังความสำเร็จนี้ ผมขอชี้ให้เห็นปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ
(1) การมีหลักคิด การคิดวิเคราะห์ กล่าวคือ แม้จะเห็นว่าพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา คือยางพาราและปาล์มน้ำมัน แต่ถ้าหากทุกครัวเรือนปลูกพืชเศรษฐกิจเหมือนกันทั้งหมด ก็จะไม่มีพืชผักสวนครัวเพียงพอป้อนตลาดในจังหวัด ทั้งกินเองหรือสำหรับนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดพังงานั้น ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ กลับกลายเป็นว่าต้องนำเข้าพืชผัก จากจังหวัดภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือจำนวนมาก มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี
(2) ความเข้าใจคือ นอกจากเข้าใจองค์ความรู้ และหลักคิดเกี่ยวกับกลไกการตลาดข้างต้นแล้ว จากการที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรจังหวัด ได้ให้คำแนะนำ จะหมายรวมถึงความเข้าใจในการนำวิทยาการสมัยใหม่ และแนวโน้มของโลกในอนาคต มาช่วยในการตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพ เช่น การเลือกปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ไม่ใช้ดิน ทั้งแบบโรงเรือนระบบปิด แบบกางมุ้ง เป็นต้น
(3) ความร่วมมือ ที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุด จะเป็นการนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ จนประสบความสำเร็จในที่สุด ที่ผ่านมาเกษตรกรไทย ทำนา ทำไร่ หรือพืชสวนอะไรก็ตาม อาจจะทำด้วยความเคยชิน ซึ่งต้องพึ่งฟ้า พึ่งฝนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนับวันภูมิอากาศโลกจะแปรปรวนขึ้นเรื่อย ๆ ปีไหนน้ำมาก ก็ปลูกกันมาก ผลผลิตมากขึ้น ก็ทำให้ราคาตกต่ำ จนอาจจะต้องมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินอุดหนุนบ้าง ประกันราคาบ้าง เหล่านี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งระบบ แบบบูรณาการ ที่สำคัญคือไม่ยั่งยืน เดี๋ยวครั้งหน้า ปีหน้าก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ง ก็เหมือนเดิมอย่างนี้ ทุกปี
 
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันที่ 10 มีนาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์