หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สธ. มั่นใจไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ. 2573

8 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1208)

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย มั่นใจประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกในโลกที่ประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 จะไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มีจำนวนน้อยกว่า 1,000 รายต่อปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ และจะไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี
 
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายประชารัฐกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”ว่าทุกประเทศทั่วโลกดำเนินการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธะกรณีสหประชาชาติ พ.ศ. 2554 ที่มีด้วยกัน 3 ประการคือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยจะป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ล้านคน และป้องกันไม่ให้มีผู้ที่จะเสียชีวิตจากเอดส์ 11.2 ล้านคนทั่วโลก ในระหว่าง พ.ศ.2556–2573 (7 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์
 
พลเรือเอกณรงค์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ยกระดับคุณภาพบริการ เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และกล่าวถึงการแก้ปัญหาเอดส์เป็นการเฉพาะไว้ว่า ต้องแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน ให้นโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและประชาชนมาโดยตลอด รูปแบบที่เด่นชัดและเป็นตัวอย่างระดับโลกคืองานสาธารณสุขมูลฐานที่อาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกำลังสำคัญร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์