หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

PSRs ย่อมาจาก...?

20 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1255)
 
PSRs : Product Specific Rules

เกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้า โดยจะกาหนดเกณฑ์การพิจารณาจากกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตจาก
วัตถุดิบนาเข้าจน ได้สินค้าส่งออกทาให้ได้สินค้าที่มีสาระสาคัญแตกต่างไป เช่น กาหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเลขพิกัดอัตราศุลกากร หรือกาหนดเงื่อนไขการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือ กาหนดร้อยละ
ของการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ หรือกาหนดต้องทาทั้ง 2 เงื่อนไขรวมกัน เป็นต้นcredit : กรมการค้าต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์