หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ลำพูน มุ่งพัฒนาศักยภาพ โอทอป สู่การแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระดับสากล

8 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1092)

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพูน ประชุมโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) ระดับจังหวัด ที่โรงแรมลำพูนวิลล์
 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดลำพูน ในปี 2559 มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 เพื่อจัดทำข้อมูล ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมการคัดสรรจำนวน 189 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
 
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย มีศักยภาพในการผลิตสูง ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถผลิตในปริมาณและคุณภาพคงเดิม สามารถวางขายในตลาดส่งออก ตลาด Hi-End สนามบินและห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้
 
กลุ่ม (B) อนุรักษ์สร้างคุณค่ามุ่งเน้นการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มในตลาดเฉพาะสินค้าแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว นำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ กำลังการผลิตมีปริมาณที่จำกัด เป็นกระบวนการผลิตที่ยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน ซึ่งจะวางขายในตลาด Niche Market ตลาด Hi -End เฉพาะกลุ่ม
 
กลุ่ม ( C ) พัฒนาสู่การแข่งขัน มุ่งเน้นการควบคุม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพสู่การแข่งขัน ได้รับมาตรฐานระดับพื้นบ้าน / ท้องถิ่น / เฉพาะถิ่น สามารถผลิตซ้ำในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงของเดิม มีกำลังผลิตในปริมาณมาก ไปสู่ตลาดภูมิภาคในตลาด
 
และกลุ่ม (D) ปรับตัวสู่การพัฒนา มุ่งเน้นการรับช่วงการผลิตโดยคำนึงถึงทักษะฝีมือเดิมและเพิ่มทางเลือกการมีอาชีพเสริมซึ่ง ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานใดๆ ไม่สามารถผลิตซ้ำในปริมาณและคุณภาพคงเดิม กำลังการผลิตน้อย วางขายได้ในตลาดท้องถิ่น / ชุมชน
 
ในปีนี้จะมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน เช่น งาน OTOP TO THE FACTORY จะจัด 2 ครั้ง , งาน OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จะจัด 3 ครั้ง
 
สำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในปี 2559 มี จำนวน 1,831,022,831 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 12 % และ การประมาณรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 % ซึ่งแยกเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทอาหารเช่น ลำไยอบแห้ง 640 ล้านบาท ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอก 750 ล้านบาท ประเภทของใช้ เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 360 ล้านบาทประเภทสมุนไพร เช่น ลูกประคบ 50 ล้านบาท และประเภทเครื่องดื่ม 31 ล้านบาท
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์