หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFTA Council ย่อมาจาก...?

17 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1223)
 
AFTA Council : ASEAN Free Trade Area Council

การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน ที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ซึ่งจะมีการประชุม ปีละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM เพื่อการพิจารณาแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบอาฟต้า


credit : กรมการค้าต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์