หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN"และการเสวนา ASEAN@50: For Now and Posterity

27 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2124)

นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ อัพตัน ผอ.สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และนางณัฐนันท์ รจนกร ผอ.ส่วนอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN" และการเสวนาหัวข้อ ASEAN@50: For Now and Posterity เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีการต่อตั้งอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ขึ้นมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information : SCI) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชิวิตของผู้คนในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียนให้ประชาชนผ่านการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสารคดีและสารคดีเชิงข่าว สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักด้านสื่อและสารสนเทศอาเซียนของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นมี 10 ผลงาน ได้รับรางวัลมูลค่าประมาณ 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม PASSION OF ASEAN ชื่อผลงาน Amazing Thailand ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนถึงความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยจะได้รับการเผยแพร่สู่สายตาคนไทยและพลเมืองอาเซียนผ่านสื่อและภาคีของกรมประชาสัมพันธ์
 
พร้อมกันนี้ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดการเสวนา ASEAN@50: Fow Now and Posterity โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ดังนี้
 
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยโครงสร้าง 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเชื่อมโยงและเติมเต็มซึ่งกันและกันทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจ ปัจจุบันถือว่าอาเซียนได้พัฒนาก้าวไปไกล โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และอาเซียนยังสามารถพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต แต่เราต้องรู้จักที่จะทำความเข้าใจและจะใช้โอกาศจากประชาคมอาเซียนให้ได้มากที่สุด แนวทางสำหรับอาเซียนในอนาคต คือ การพยายามดำเนินงานตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2025 ซึ่งภาครัฐควรปรับตัวและส่งเสริมการทำงานของภาคเอกชน เพื่อจะได้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้และเปิดใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เชื่อมโยงกันในหลายมิติ และทำให้อาเซียนแข็งแกร่งมากขึ้น
 
นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยต้องคิดใหม่ ต้อง Move out จากอุตสาหกรรามเดิมๆ 1.0 2.0 3.0 เช่น อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมในยุค 1999 การนำเข้าชิ้นส่วนเป็นต้น มาเป็นแบบ 4.0 และต้อง Move up โดยให้ Thailand 4.0 เป็นเครื่องมือให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง หลุดพ้นปัญหาความยากจน นักธุรกิจไทยต้องออกไปลงทุนในอาเซียน ผู้ประกอบการรายย่อยต้องพัฒนาให้เกิดการแข่งขันควบคู่ไปกับการทำงานของภาครัฐ ในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็มองไทยว่าเป็นศูนย์กลางในเรื่องของความเชื่อมต่อในภูมิภาค ประเด็นที่เหลือคือทำอย่างไรที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ GDP เจริญเติบโตขึ้นมาจากร้อยละ 2.-3 ต่อปี ให้เป็นร้อยละ 4-5 ต่อปี โดยเน้นให้เกิดการลงทุนในอาเซียน และให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
 
นายกวี จงกิจถาวร นักวิชาการอิสระ ได้กล่าวว่า ก่อน 50 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความขัดแย้งและความบาดหมางกันอยู่ แต่ในปี พ.ศ.2510 ดร.ถนัด คอมันตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นได้เปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้า และได้ส่งเสริมการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยคืออาเซียน เพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคที่ได้รวมทุกอย่างไว้ ทั้งศูนย์การแพทย์ทหาร ศูนย์กลางคมนาคม และด้านดิจิทัล ทั้งนี้ ประเทศไทยยังสามารถปรับเข้าสภาพแวดล้อมได้ดี แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานภาครัฐของไทยยังขาดการประสานงานร่วมกันและความต่อเนื่อง 50 ปี ต่อจากนี้หน่วยงานภาครัฐของไทยต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีการทำงานร่วมกัน ให้ความสำคัญกับมาตรการกีดกันทางการค้าและ MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement)
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์