หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พณ.ประชุมร่วมสภาเศรษฐกิจโลก หนุนสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

23 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1033)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินิฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการประชุม World Economic Forum Grow Asia เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงว่า ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรสูงโดยเฉพาะข้าว ซึ่งในแต่ละปีข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยครึ่งหนึ่งยังต้องพึ่งพาความต้องการของตลาดโลก จึงส่งผลให้ราคาข้าวไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้ 2 เท่า ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางโรดแมปข้าวครบวงจรเพื่อสร้างสมดุลทางการตลาด นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวใหม่ ๆ เช่น การแปรรูปข้าวโดยใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการทำข้าวอินทรีย์ และข้าวสีชนิดต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมไทย
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวโน้มความต้องการอาหารและข้าวในโลกในอนาคต และการทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและข้าวสู่ประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การผลิตยาเครื่องสำอางจากสินค้าเกษตร และพลังงานทางเลือก ซึ่งผลการหารือครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้ไทยมองเห็นทิศทางและปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ตรงความต้องการของนักลงทุน
 
ทั้งนี้ จากผลสำรวจของ Euromonitor International คาดว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6 - 7 ต่อปี และในปี 2560 คาดว่ามูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นโอกาสที่จะเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้แก่สินค้าข้าวไทย เพราะร้อยละ 90 ของข้าวไทยยังติดกับดักในการขายสินค้าขั้นต้น มีการแปรรูปเพียงร้อยละ 10 ดังนั้น ไทยต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนสินค้าแปรรูป สร้างศักยภาพให้ข้าวและสินค้าเกษตรไทย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์