หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

23 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1057)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายดั่ง ดินห์ กุย (Dang Dinh Quy) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (เทียบเท่าระดับปลัดกระทรวงตามระบบราชการไทย) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 
ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนามให้แข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมการค้าการลงทุนทวิภาคีให้ทั้งสองประเทศสามารถเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ตามเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลสองฝ่าย ความร่วมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย (IUU) การฟื้นฟูกรอบความร่วมมือทางวิชาการที่เน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งการเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย – ลาว – เวียดนาม การพัฒนาการเดินเรือตามแนวชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS CBTA) และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรอบพหุภาคีและสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกที่เป็นที่สนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายดั่ง ดินห์ กุย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในสถานการณ์ภูมิภาคที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมืออาเซียน ความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ทะเลจีนใต้ ผลการประชุม Political Consultation Group ครั้งนี้จะนำไปขยายผลสำหรับการเตรียมแผนการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนามและการประชุม Joint Cabinet Retreat ครั้งที่ 4 ที่เวียดนามในปีนี้
 
อนึ่ง การประชุม Political Consultation Group เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและเวียดนามซึ่งใช้เป็นกลไกปรึกษาหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้มีความเห็นชอบในระดับนโยบายกันไว้ กรอบประชุม Political Consultation Group จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ มีการประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง การเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จึงสำคัญยิ่งในการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์