หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพเศรษฐกิจไทยกับนักธุรกิจเอเปค

22 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 993)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council Meeting - ABAC) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีแขกรับเชิญ ได้แก่ นักธุรกิจชั้นนำจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค อาทิ บริษัท Walmart บริษัท Mitsubishi Corporation บริษัท J P Morgan และ ธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม และภาคเอกชนของไทย ประมาณ ๓๐๐ คน
 
โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย เช่น การฉายวีดิทัศน์ การจัดนิทรรศการจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ในลักษณะ TED Talk ของ Startup ที่มีชื่อเสียงของไทยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ ที่มีเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลวัตในการสร้างความเติบโต
 
กรทะรวงงการต่างประเทศใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของสมาชิกเอเปค และของไทย และผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ เพื่อแสวงหาลู่ทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการของไทย รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการการทูตทางเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การส่งเสริมศักยภาพของ SMEs ในระดับสากล และการสร้างเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand ๔.๐
 
ผลที่ได้รับจากการจัดงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว คือ ๑. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของเอเปคให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น ๒. ส่งเสริม SMEs ของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดระหว่างประเทศ ๓. มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ในมิติของการส่งเสริมบทบาทสตรี และการสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจจากศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ ABAC และเอเปค ให้ความสำคัญ และ ๔. ประชาสัมพันธ์นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์