หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมจัดงาน ASEAN Next 2017 ฉลอง 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน

22 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1395)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน ASEAN Next 2017 ภายใต้แนวคิด Creating Smart Community through STI Collaboration เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และเป็นแนวทางในการพัฒนา วทน. ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป

จากการที่ประเทศต่าง ๆ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอาเซียน โดยได้กำหนดการเป็นประชาคมไว้ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในการพัฒนาทั้ง 3 ด้านนี้จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้ามาเป็นกลไกพื้นฐานในการนำอาเซียนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วทน. จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประชาคมอาเซียน เนื่องจากความร่วมมือในด้านนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาของภูมิภาคในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูล การสร้างระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อการเป็น Smart Community ที่เข้มแข็งต่อไป
 
สำหรับงาน ASEAN Next 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุ่มในประเด็นต่าง ๆ ด้านความร่วมมือของอาเซียนและสหภาพยุโรปในการพัฒนาขีดความสามารถของ วทน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือ วทน. ในกรอบอาเซียน และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง
1. Creating Share Value on STI Collaboration Between ASEAN and EU โดยมีผู้แทนจากอาเซียนและ EU มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
2. Industrie 4.0 : ASEAN Challenges เป็นประเด็นท้าทายใหม่สำหรับอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก
3. STI Megatrend for the Future of ASEAN กระแสของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาเซียนให้เป็น Smart Community
 
ทั้งนี้ จะมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของอาเซียนเพื่อเป็น Smart Community โดยใช้ วทน. เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งผู้อภิปรายจะประกอบด้วย ผู้แทนจากยุโรปและประเทศสมาชิกอาเซียน และภายในงานยังมีการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรอาเซียนด้าน วทน. ภายใต้ข้อริเริ่มใหม่ของไทยที่เรียกว่า ‘ASEAN Competencies Scheme’ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
 
1. วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Material Testing)
2. เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ (Technologies and Management of Microbial Resources)
3. การอบรมความปลอดภัยระบบราง (Railway Structural Health Monitoring)
4. Nuclear เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี (Technology and Radiation) และ
5. การหารือเพื่อก่อตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ (ASEAN Hydro Informatics and Climate Data Center)   
 
และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้าน วทน. ที่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียน เช่น
1. TISTR: Renders testing services to empower the development of railway infrastructure for sustainable connectivity of Thailand to ASEAN
2. SLRI: Introduction to Synchrotron Light Research Institute
3. SLRI: Introduction to the Current Siam Photon Source
4. SLRI: Introduction to the Future Siam Photon Source
5. SLRI: Synchrotron Technology: Activities with ASEAN
6. NARIT: Radio Telescope
7. TINT: Regional Capacity Building and Cooperation under ASEAN Network for Nuclear Power Plants Safety Research and ASEAN Large Nuclear and Radiation Facility Network
8. OAP: Brighter ASEAN Future in Radiation & Nuclear Safety and Security
9. BIOTEC: Thailand Bioresource Research Center (TBRC)   
 
นอกจากนี้ จะมีพิธีลงปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย – เยอรมนี (Joint Declaration of Intent) และการประชุมโต๊ะกลมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. ไทย – เยอรมนี อีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปที่จะนำไปสู่โครงการความร่วมมือด้าน วทน. ในสาขาที่สนใจร่วมกันในอนาคต ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียนให้ก้าวไกลต่อไป
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์